ASBESTVERWIJDERING

De staatssecretaris van I&W heeft de Kamer geïnformeerd over het saneren van asbestdaken. Vorig jaar werd ingestemd met de wijziging van de Wet milieubeheer. Het verbod op asbestdaken (via een AMvB) gaat per 31 december 2024 in. Tussen 2015 en 2018 werd ongeveer 40 miljoen m2 gesaneerd. Inmiddels is het beschikbare subsidiebudget van € 75 mln. verbruikt. In 2019 wordt nog eens € 8 mln. subsidie uitgekeerd. Daarna wordt een omslag gemaakt van subsidiëren naar financieren. De staatssecretaris is met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies en gemeenten in gesprek voor het oprichten van een asbestfonds. Het fonds moet zich richten op particulieren en agrariërs die de sanering niet zomaar kunnen betalen. Er wordt gewerkt aan een ‘levende’ kaart met een landelijk overzicht met inventarisaties van asbestdaken.